en_GB

Laatst gewijzigd: 25 mei 2018

Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Tribecca Advocaten BV (hierna “Cottyn Advocaten”) verwerkt uw persoonsgegevens in verband met het leveren van onze juridische diensten. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden, hoe wij de gegevens verkrijgen, wat uw rechten zijn en hoe u uw gegevens kunt inzien, aanpassen of verwijderen.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer u zich registreert, gebruik maakt van een van onze juridische diensten, u aanmeldt voor de nieuwsbrief, contact opneemt met ons of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten, worden uw persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en type apparaat;
 • Financiële gegevens, zoals bankrekeningnummers;
 • Gegevens die nodig zijn om een opdracht of zaak te behandelen;
 • Sollicitatiegegevens indien u bij ons solliciteert;
 • Overige persoonsgegevens die wij gebruiken voor de hieronder beschreven doeleinden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@cottyn.nl, waarna wij deze informatie zullen verwijderen.

Doeleinden gegevensverwerking

Cottyn Advocaten mag uw persoonsgegevens slechts verwerken op basis van een rechtsgrond. Cottyn Advocaten verwerkt persoonsgegevens op grond van:

 • toestemming;
 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • een wettelijke verplichting;
 • een gerechtvaardigd belang.

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hieronder worden beschreven, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Cottyn Advocaten verwerkt de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het voorbereiden en uitvoeren van onze juridische dienstverlening;
 • Het afhandelen van de facturatie;
 • Het nakomen van de op ons rustende wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels.
 • Verzending van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Om per telefoon of e-mail contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren;
 • Analyse van uw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren;
 • Om het aantal bezoeken op onze website te kunnen vaststellen;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting daartoe.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Indien Cottyn Advocaten uw gegevens wenst te gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in onze privacyverklaring, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Wij zullen u in dat geval informeren over de wijzigingen en u in staat stellen deelname te weigeren.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Cottyn Advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden bewaard. Cottyn Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er een wettelijke verplichting bestaat strekkende tot het bewaren van uw gegevens dan bewaren wij die conform de wettelijke bewaartermijn. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een ISO 27001-gecertificeerde derde partij.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@cottyn.nl.

 

Derde ontvangers

Cottyn Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cottyn Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar Google of die van een derde partij. Wij gebruiken deze gegevens om de navigatie en de bezochte pagina’s van onze site te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Webanalyse

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Inschrijven nieuwsbrief

Door u in te schrijven op onze Cottyn Advocaten nieuwsbrief, geeft u Cottyn Advocaten toestemming om uw gegevens op te slaan zodat wij u altijd op de hoogte kunnen houden over onze activiteiten en aanbiedingen. Indien u zich hebt opgegeven voor onze nieuwsbrief, dan kunt u op ieder gewenst moment aangeven dat u deze niet langer wenst te ontvangen. In iedere nieuwsbrief en in iedere aanbieding staat aangegeven hoe u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor het verder ontvangen van nieuwsbrieven of aanbiedingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cottyn Advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@cottyn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Cottyn Advocaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring?

Op verzoek bieden wij aan de bezoekers van onze website de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het onderstaande vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met onze privacyverklaring, neem dan eveneens contact met ons op via het onderstaande vermelde adres.

Hoe neemt u contact met ons op?

Als u wenst te reageren op onze privacyverklaring en het gebruik van cookies op de website https://www.cottyn.nl, kunt u contact met ons opnemen.

 

Bedrijfsnaam: Tribecca Advocaten BV

Kamer van Koophandel-nummer: 62893416

Per email:privacy@cottyn.nl
Per telefoon:035 62 89 751
Per brief:Tribecca Advocaten BV t.a.v. administratie
Adres:Boomberglaan 12
Postcode:1217 RR Hilversum